AVG statement

Geacht verenigingslid,

In dit document geven wij u informatie hoe onze vereniging omgaat met uw persoonlijke gegevens, die wij in het kader van onze verenigingsactiviteiten ontvangen (hebben) en administreren..

Onze contactgegevens

U kunt ons per e-mail bereiken op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..  Uiteraard hebben wij ook een website waar u verdere informatie over onze vereniging kunt vinden. Deze website vindt u via www.siog-wagenberg.nl

Onze activiteiten

Het doel van onze vereniging is het  behartigen voor onze leden van de belangen op hengelsportgebied,  het bevorderen van de hengelsport als vorm van sportieve recreatie en  het beschermen, onderhouden en verbeteren van het natuurlijk milieu in en om het viswater.

Uw persoonsgegevens

Wij registreren als vereniging een aantal persoonsgegevens. Wij doen dit om onze ledenadministratie up-to-date te houden en alleen voorzover relevant voor uw lidmaatschap. Onder uw persoonsgegevens verstaan wij;

  • Uw NAW-gegevens
  • Uw geboortedatum
  • Uw e-mailadres

Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om

Met de gegevens die wij van u ontvangen en/of administreren, gaan wij zorgvuldig om. Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om te voorkomen dat onbevoegde derden kennis kunnen nemen van deze gegevens door een datalek. Mocht dit onverhoopt toch gebeuren dan zullen wij u hierover informeren. Ook zullen wij een melding doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens maar alleen wanneer het gaat om situaties waarin er een gerede kans is op schending van uw rechten.

 

Hoe gebruiken wij de van u ontvangen gegevens?

Wij gebruiken de gegevens die wij van u krijgen om onze leden- en financiële administratie te voeren en up-to-date te houden, met u te communiceren over verenigingszaken zoals vergaderingen te organiseren wedstrijden etc.  en u te benaderen voor inzet tijdens evenementen. Indien het gaat om foto- en/of filmmateriaal vragen we hiervoor apart uw toestemming.


Wij geven de van u ontvangen persoonsgegevens alleen aan derden door in het kader van uw lidmaatschap van onze vereniging en/of om bepaalde werkzaamheden voor u te verrichten. Wij geven alleen de gegevens aan deze derden door voor zover zij deze gegevens ook echt nodig hebben om de door ons gevraagde werkzaamheden voor u uit te voeren. U moet hierbij denken aan bijv. De Baroniesche Hengelaars i.v.m. de toestemming die onze vereniging verkrijgt om in hun wateren te kunnen vissen.  Wij stellen uw gegevens nooit beschikbaar aan commerciële partijen.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren de gegevens niet langer dan dat wij deze nodig hebben voor het voeren van de administratie van de vereniging en de verdere activiteiten zoals hierboven genoemd. Uiterlijk 1 jaar nadat het lidmaatschap is geëindigd, vernietigen wij de persoonsgegevens die wij van u in dit kader hebben ontvangen.

 

Wat zijn uw rechten?

U bent lid van de vereniging. Dus u heeft het recht om te bepalen welke gegevens wij van u wel of niet ontvangen. Maar daarnaast heeft u nog andere rechten. Wij vatten deze hieronder samen.

 U mag ons altijd een overzicht vragen van de persoonsgegevens die wij van u hebben. Dit overzicht verstrekken wij u kosteloos.

  1. Indien u meent, dat wij bepaalde gegevens over u onjuist in onze administratie hebben verwerkt, dan kunt u om correctie vragen. Wij stellen dit zeer op prijs, omdat wij uiteraard alleen ons werk goed kunnen doen, wanneer de gegevens waarmee wij voor u werken correct zijn.
  2. Indien u niet langer wilt dat wij bepaalde gegevens in onze administratie hebben geregistreerd, dan kunt u ons verzoeken deze gegevens te verwijderen. Uiteraard voldoen wij in dat geval aan uw verzoek.
  3. Wij hebben hierboven aangegeven op welke wijze wij de van u ontvangen gegevens gebruiken. Mocht u op enig moment dit gebruik willen beperken, bijvoorbeeld dat wij bepaalde gegevens niet aan een bepaalde organisatie mogen doorgeven, dan kunt u ons dit laten weten. Ook aan dit verzoek zullen wij dan uiteraard voldoen.
  4. Indien u dat wenst, kunt u ons vragen uw gegevens door te zenden aan een derde. . Na ontvangst van uw verzoek zullen wij zo spoedig mogelijk uw verzoek uitvoeren.

 

 

Wat is de situatie indien u ons bepaalde informatie niet geeft of ons beperkt in het gebruik?

Het uitvoeren van onze verenigingsactiviteiten brengt met zich mee dat wij bepaalde gegevens van u moeten registreren. Wanneer u ons bepaalde informatie niet wenst te verstrekken of ons beperkingen oplegt in het gebruik hiervan dan kunnen wij mogelijk onze taken/activiteiten niet meer volledig uitvoeren. Wij zullen u er dan wel op wijzen dat dit mogelijk consequenties voor u heeft.  
Missen wij te veel informatie, dan kunnen wij uw lidmaatschap van de vereniging niet handhaven en zullen wij u informeren over de beeindiging van uw lidmaatschap.

Heeft u vragen of klachten?

Zoals hierboven aangegeven, proberen wij zo zorgvuldig mogelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Heeft u vragen over de wijze waarop binnen onze vereniging wordt omgegaan met uw persoonsgegevens? Aarzel dan niet en neem hierover contact met ons op via het secretariaat. Wij zullen dan ons best doen om deze vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.

Indien u klachten heeft over de wijze waarop onze vereniging met uw persoonsgevens is omgegaan, dan spreken wij de wens uit dat u hierover contact opneemt met het bestuur van de vereniging. Wij beloven u dat deze klacht onze aandacht krijgt.

Mocht u toch van mening blijven, dat wij niet zorgvuldig genoeg met uw persoonsgegevens zijn omgegaan, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl)